Change language

Møde i brugerbestyrelsen i Grøndal MultiCenter, marts 2018

Referat af brugerbestyrelsesmøde tirsdag den 20. marts 2018

Til stede:

Helle Dahlslund Buus - Brugerbestyrelsesformand brugergruppen dans/gymnastik

Kim Nielsen -  Brugergruppen boldspil 

Søren Sørensen - Brugergruppen handicapsport 

Mads Henriksen - Brugergruppen lejere 

Kenneth Mørch - Suppleant brugergruppen kampsport 

Jette Knudsen - Suppleant brugergruppen dans/gymnastik

Eva Kartholm - GMC

Nete Kruuse Mikkelsen - GMC

1. Velkommen og kort præsentation

Mødet blev indledt med en kort præsentationsrunde.

2. Brugerbestyrelsesmidler – ny procedure v/ Eva Kartholm

Eva orienterede om baggrunden for den nye procedure, så den skubbes frem og påbegyndes tidligere på året.
Proceduren blev godkendt af brugerbestyrelsen uden bemærkninger. Et udvalg blev nedsat bestående af Kim, Mads og Helle.

3. Rengøring v/ Nete Kruuse Mikkelsen

Michael Agertoft havde bedt om at få punktet føjet til dagsordenen, men var ikke til stede.
Forskellige problemområder blev drøftet.
Kim pointerede, at rengøringen er for dårlig i centrets omklædning- og toiletfaciliteter. Faciliteterne fremstår desuden forældede. Rengøringen i hallerne er heller ikke optimal. Særligt i Hal K og Hal C er gulvene for glatte. Det kan blandt andet skyldes støv og for megen brug af rengøringsmiddel. Generelt er gulvet beskidt og der ligger mange fjer fra badminton, når basket skal i gang.

Jette har en anden oplevelse af rengøringen i dagtimerne, hvor Idræt i Dagtimerne træner. Mads oplever heller ikke samme problem omkring rengøringen i dagtimerne med Idrætsskolen.

Kenneth gjorde opmærksom på, at gulvet i karatelokalet ofte er beskidt.

Flere af foreningerne oplever, at mange børn og unge ikke benytter badefaciliteterne.

Nete oplyste, at der i en periode har været for høj dosering af sæbe under rengøring. Der har nu været en længere proces, hvor rengøringen kun har brugt vand for at se om det hjælper på de glatte gulve. Det er desuden aftalt, at toiletfaciliteterne rengøres en ekstra gang om eftermiddagen også. Nete sørger naturligvis for at påpege manglende eller dårlig rengøring overfor KN Rengøring, når der er noget ud fra det aftalte.

Nete gjorde i øvrigt opmærksom på, at man ikke må have udendørs fodtøj på i klublokalerne. Omklædning skal desuden foregå i omklædningsrummene. Jette savner opbevaring til sko og garderobe på 1. sal.

Nete orienterede om de udfordringer der er med de foreninger, som selv står for rengøring helt eller delvist. Det vedrører særligt KTK og Gefion. Man er nu i gang med at gennemgå de nuværende aftaler.
Nete kontakter KTK med henblik på en løsning. Foreninger på 1. sal står i øvrigt selv for vinduespudsning indvendigt i lokalerne. GMC finansierer dette én gang om året, men herudover lader det ikke til at foreningerne gør sit.

Der var enighed om, at det er vigtigt at synliggøre de gældende aftaler bedre, da der åbenlyst er tvivl om deres indhold. Skriftlige aftaler vil blive udarbejdet over tid.

Der gøres løbende status frem mod sommerpausen. Brugerbestyrelsen opfordres til at melde input ind til Nete, hvis man oplever noget er utilfredsstillende. Man er også velkommen til at give besked i informationen.

4. Containerleje v/ Eva Kartholm

Der står en del containere på langsiden af bygningen mod Bellahøjmarken. Flere er ikke besøgt længe. Området inviterer desuden til blandt andet ulovlig handel og andre aktiviteter, som ikke bør foregå.

Ledelsen foreslår, at der opsættes skilte, hvor det varsles, at den/de pågældende containere fjernes, hvis ingen giver sig til kende. Ledelsen ønsker desuden at indføre leje på containere. Flere foreninger har tidligere brugt området til opbevaring, hvorfor det er en smart løsning, når der har været et behov i en begrænset periode. Det er ikke muligt at få indrettet en container til klublokale.
Det blev vedtaget at indføre en leje på 1.000 kr. pr. for containerplads om måneden. Første måned er gratis. Langtidsleje er til forhandling.
Det overvejes om GMC skal stille egne containere til rådighed, som lejes ud.

5. Klagesag vedr. badminton v/ Eva Kartholm

Der var enighed og opbakning fra brugerbestyrelsen i forhold til ledelsens synspunkt i sagen. Centret er ikke udelukkende bygget til badmintonfaciliteter. Brugeren opfordres til at gå via sin forening, som har adgang til brugerbestyrelsen gennem de forskellige fora. Formuleringen til brugeren kan eventuelt sendes rundt til godkendelse hos brugerbestyrelsen.

6. Orienteringssager

6.1. Risiko for lukning ved lockout
Der er sendt en mail ud til alle foreninger. Centret rammes ikke af en eventuel strejke.
Det er ikke muligt for lejerne at benytte deres lokaler ved en eventuel lockout. Ledelsen orienterede om baggrunden herfor. Foreninger må eventuelt kontakte venskabsforeninger eller lignende. Alle anlæg i Københavns Kommune er omfattet. Alle berørte informeres løbende.

6.2. Parkering
Der har i længere tid været udfordringer med centrets parkeringsarealer og mange bruger har svært ved at finde parkeringsplads. Udfordringerne er blandt andet opstået på baggrund af, at beboerne i området benytter centrets parkeringsarealer, men også flere skurvogne optager pladser i forbindelse med forskellige byggeprojekter i området. Det mærkes særligt også på grund af stigningen af betalingsområder i København. København Borgerrepræsentation har besluttet, at der ikke skal være parkeringsrestriktioner på stedet. Parkering København har i en periode udskrevet bøder til de biler, der holder ulovligt parkeret. Som udgangspunkt er der fint med plads til brugerne af centret, men det bliver et problem, når beboere også benytter området.
Ledelsen er klar over problemerne og undersøger mulighederne.

6.3. Esport
Eva gav en status på esportscentret. Generelt går det rigtig godt og esportscentret har siden åbningen haft ca. 15.000 aktivitetstimer. Der er blandt andet indgået mange partnerskabsaftaler med andre forvaltninger. Det giver en masse nye segmenter til centret. Flere foreninger er interesseret i et samarbejde omkring eSporten. Snart følger også et samarbejde med Dansk Automobil Sports Union.
Søren spurgte ind til, hvad GMC gør for at fremme sundheden omkring aktiviteten. De aktivitetstimer GMC er indover, kombineres esport med anden fysisk aktivitet som fx 2v2 fodbold m.m.

6.4. Ny anvendelse af Billetnets område
Københavns Bibliotekssortering er flyttet ind i Stueetagen. Der er desuden indgået en samarbejdsaftale med CSA, som flytter ind på 1. salen med deres crossfit og MMA og får dermed også deres egen indgang. Dette frigør plads til andre aktiviteter, men det vides endnu ikke hvad. Det er i første omgang vigtigt, at få styrkeløft ned i stueetagen.

7. Eventuelt

  • Brug af mødelokaler

Kim: Der er mange nye ansigter i informationen. Foreningen har gentagne gange oplevet at blive afvist vedr. lån af mødelokale.
GMC: Ledelsen er uforstående overfor dette og tager det op på næste personalemøde.

  •  Skiltning

Kenneth: Flere efterspørger bedre skiltning til foreningerne i centret.
GMC: Er undervejs, men det er et større projekt, som tager tid.

  • Internetforbindelse/streaming

Foreningerne har et ønske om at kunne streame kampe, hvilket kræver en bedre internetforbindelse.
GMC: Ledelsen følger op. En mulighed kunne være den nye forbindelse fra esportscentret.

  • Registrering i Globus og kontaktinfo til GMC

Kenneth: Flemming Knudsen (billard) oplever udfordringer med registrering i Globus. Der efterspørges desuden kontaktinfo til GMC.
GMC: Det skyldes, at de er for få i foreningen. De skal anskaffe sig flere medlemmer, hvis de skal fastholde deres kvadratmeter. Dette er også på baggrund af en politisk beslutning omkring kapacitetsudnyttelse.
Foreninger er velkomne til at henvende sig i informationen for kontaktinfo. Ellers kan man kontakte Nete.

  • Forespørgsel fra karateklubben Kyokushinkai

Forespørgslen går på mulighed for flytning til andet lokale i centret.
GMC: Foreningen er bekendt med svaret fra ledelsen.

  • Orientering fra brugergruppen for handicapidræt

Søren orienterede kort om brugergruppens seneste møde, hvor Eva også deltog.
GMC: Eva informerede om, at der kommer handicaptoiletter ved centrets bagindgang.

  • Småreparationer

Foreninger savner en bedre opfølgning på de småreparationer, som de melder ind løbende. Brugerbestyrelsen roste dog servicepersonalet for at være søde og imødekommende. Dette er blevet bedre over de senere år.
GMC: Foreninger og brugere opfordres til at sende mails til infogroendal@kff.kk.dk. Det gør det nemmere for ledelsen at bringe videre.
Ledelsen bringer de gode ord videre til servicepersonalet.

  • Forespørgsel fra Brønshøj Bordtennis

Brønshøj Bordtennis vil vide om baglokalet står ledigt, da foreningen mangler plads.
GMC: Lokalet er udlejet og det er derfor ikke en mulighed.

  • Caféen

Brugerbestyrelsen roste maden i caféen.

  • Orientering fra ledelsen

- Eva orienterede kort om organisationsændringerne i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Der er ansat en ny idrætschef, som bliver Evas overordnede.
En strategiplan for GMC er undervejs, som brugerbestyrelsen naturligvis inddrages i.
- Skadedyrsbekæmpelsen har været ude, hvilket bl.a. skyldes hybenhækken ud mod Hulgårdsvej. Denne vil derfor blive gravet op til foråret. Der er forskellige idéer i spil i forhold til udnyttelse af området.