Change language

Møde i brugerbestyrelsen i Grøndal MultiCenter, maj 2017

Referat af brugerbestyrelsesmøde den 9. maj 2017

Til stede:
Murat Tamer - Brugergruppen kampsport
Ester Zivadinovic - Brugergruppen ketcher-, bat- og bordsport
Kim Nielsen - Brugergruppen boldspil
Søren Sørensen - Brugergruppen handicapidræt
Helle Dahlslund - Brugergruppen dans, gymnastik og bevægelse
Mads Henriksen - Brugergruppen lejere
Eva Kartholm - Fritid KBH
Kamilla Ryding - Fritid KBH

1. Velkommen og præsentationsrunde

Brugerbestyrelsens medlemmer præsenterede sig og gav et kort indtryk af deres bagvedliggende organisationer.

2. Formål og rammer for brugerbestyrelsen

Der blev redegjort for incitamentet for at nedsætte brugerbestyrelsen. Ønsket er at skabe informationsstrøm og sparring mellem brugerne af GMC og Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Konkrete spørgsmål efter møderne i brugergrupperne:

 • Kan suppleanter deltage i møderne? Der var enighed om, at det er fint, at suppleanterne deltager.
 • Hvordan formidles referater? Der udarbejdes to udgaver af referatet. Dels et til brugerbestyrelsen og dels et til hjemmesiden, såfremt der eksempelvis er personfølsomme sager til drøftelse.
3. Afrapportering fra møderne i brugergrupperne
 • Brugergruppen Handicapidræt havde haft en principiel diskussion vedrørende ledige tider, hvor der mangler et overblik. Desuden en diskussion om vægtning af ”kommercielle” tider og foreningstider. Der blev redegjort for den model, som GMC drives efter. Der blev efterlyst større dialog med foreningerne, når der er behov for at flytte rundt.

GMC vil være opmærksom på dette.

 • Belægningen i de lange gange i centret og de besværligheder det medfører, at den er så nedslidt blev drøftet.

GMC er opmærksom på problematikken.

 • Bordtennis i hal K og J besværliggør brugen for andre udøvere, særligt kørestolsbrugere. Banderne står i vejen, og det ville være rart at finde et andet sted til bordtennis, selvom det er fint med dynamisk anvendelse af arealerne.

GMC ser på mulighederne for at finde en bedre løsning.

 • Det er nødvendigt at skilte med handicapparkering på væggen ikke kun på asfalten, hvor det bliver dække af sne.

GMC tager hånd om dette og sætter skilte op på væggen.

 • Der ønskes opsætning af et spejl på cykelskuret ved hajtænderne.

GMC tager ligeledes hånd om dette.

 • Der blev efterspurgt en bedre internetforbindelse i centret, bl.a. mulighederne for at installere fibernet i GMC.

Der er flere initiativer i gang for at finde en god internetløsning i centret.

 • Uhumske toiletter og bade. Enighed om, at der skal gøres noget ift. dette.

GMC undersøger, om udskiftning af rengøringsmidler kan gøre gulvet mindre glat.

 • Utilfredshed med rengøring. Det er observeret, at der ikke altid bliver gjort rent.

GMC er opmærksom på dette og vil tage kontakte til rengøringsfirmaet.

 • Ønske om, at man undersøger mulighederne for at lave en fælles løsning til håndtering af foreningernes administrative opgaver.
 • Der er mangel på mulighed for at tappe drikkevand i centret.

GMC tager et tilbud hjem på at opsætte vanddispensere.

 • Klubbernes synlighed – det er svært at finde rundt i centret, samt orientere sig om andre foreningstilbud og deres beliggenhed i centret. Der blev orienteret om, at der pt er et skilteprojekt i gang på kommunens anlæg.
 • Nogle klubber pointerer, at det er vanskeligt at opfylde kravet om, at der skal være otte deltagere i timen.
 • Efterspørgsel på om dele af kælderen kan renoveres, så den kan bruges til faciliteter. Der blev efterspurgt en præcisering af, hvor der er observeret plads.
4. Valg af brugerbestyrelsesformand

Murat Tamer, kampsport, blev valgt uden modkandidater.

5. Næste møde

Den 15. august kl. 19.00-20.30.

6. Eventuelt

Forslag om en online kontaktmulighed, hvor man kan indberette fejl og mangler, fx en kontaktformular på hjemmesiden.