Change language

Møde i brugerbestyrelsen i Grøndal MultiCenter, august 2018

Referat af brugerbestyrelsesmøde tirsdag den 21. august 2018

Til stede:

Helle Dahlslund Buus - Brugergruppen dans, gymnastik og bevægelse
Ester Zivadinovic - Brugergruppen ketcher, bat og bordsport
Kim Nielsen - Brugergruppen boldspil
Søren Sørensen - Brugergruppen handicapidræt
Mads Henriksen - Brugergruppen lejerne
Jette Knudsen - Suppleant brugergruppen dans, gymnastik og bevægelse
Kenneth Mørch -  brugergruppen kampsport
Eva Kartholm - GMC
Nete Kruuse Mikkelsen - GMC
 

1. Orienteringspunkter

Eva indledte mødet med orienteringen om, at Idrætsudvikling fra årsskiftet har undergået en organisationsændring. Thomas Bach er i den forbindelse blevet ansat som Idrætschef, og Lokaleudlån, der er ansvarlig for fordeling af baner, indgår ikke længere som en del af afdelingen

1.1 Visionsplan GMC v/Eva

Eva orienterede, at der er ved at blive udarbejdet en visionsplan for GMC. Visionen er, at GMC skal være et innovatorium, hvor idrætsprojekter og -aktiviteter evalueres og konceptualiseres for efterfølgende at blive rullet ud over hele byen. Planen kommer i høring på forskellige niveauer, herunder for et udvalg af repræsentanter fra brugerbestyrelsen. Et udvalg blev nedsat bestående af Helle, Søren og Kim. Mads vender med brugergruppen af lejere, hvorvidt de også ønsker at have en repræsentant i udvalget.

1.2 Film og billeder i GMC v/Eva

Eva oplyste, at der hen over sommeren har været en del episoder, hvor kommercielle aktører optager i centret uden aftale. Der er derfor blevet udformet retningslinjer for billed- og videooptagelse i GMC for at sikre, at der tages hensyn til brugerne, så de ikke bliver optaget uden tilladelse. Betalingsreglerne skal yde kompensation for de ressourcer sådanne optagelser kræver af servicepersonalet.

Retningslinjerne kommer til at fremgå af hjemmesiden og beskriver bl.a., at der ved optagelse i et kommercielt øjemed opkræves et gebyr på 2.500 kr.

1.3 P-regler v/Eva

Eva gjorde opmærksom på, at det til trods for det øgede pres på parkeringsområdet (bl.a. grundet indførelse af betalingszoner i nærområdet) ikke er muligt at parkere langs kantstenene. Dette skyldes, at parkeringspladsen er indrettet under hensyn til brand- og redningskøretøjers mulighed for at komme frem. Københavns Borgerrepræsentation har tidligere besluttet, at der ikke skal være parkeringsrestriktioner på stedet, og Eva undersøger, hvorvidt der er mulighed for at få taget denne beslutning op igen.

Eva fremlagde, at der bliver set på muligheden for at nedlægge det gamle anlæg på p-området på bagsiden af centret og få lavet et nyt streetbasket anlæg samt omdanne resten af det gamle anlæg til p-pladser. Det undersøges yderligere, om der kan optimeres på selve indretningen af parkeringspladsen.

Kim kom med et forslag om at søge puljer til at igangsætte et projekt, hvor man belønner brugerne for at cykle til centret og derved aflaster presset på parkeringspladserne.

1.4 Vandposter i stue og på 1. sal v/Eva

På baggrund af en forespørgsel fra kampsportsgruppen om at lave vandposter i stuen og på førstesalen, forklarede Eva, at det ikke er muligt, eftersom der ikke er afløb til det. De automatiske vandhaner på toiletterne er blevet udskiftet med manuelle, og der er monteret haner med længere halse, så det er muligt at fylde drikkedunke.

1.5 Containeroprydning v/Nete

Nete orienterede, at alle containere langs bygningen mod Bellahøjmarken er blevet nummeret, så der kan blive ryddet ud i de containere, der ikke bruges. Som ejer af en container, skal man henvende sig til Nete med det pågældende nummer og informere om sit ejerskab. Deadline for tilbagemeldinger er 10. september, og herefter bliver de containere, som ingen har vedkendt sig, fjernet.

1.6 Oprydningsprojekt v/Nete

Nete orienterede om, at centret trænger til en kærlig hånd med henblik på oprydning. Der igangsættes derfor et oprydningsprojekt, hvor foreninger og lejere bedes om at rydde op. Der bliver udsendt en plan med zoneinddelinger og tidsfrister for, hvornår de forskellige områder skal være ryddet op. Efter deadlinen fjernes aflagt sko, møbler, tøj o. lign.

Kim spurgte, om der findes nøgler til glasskabene, så der kan blive ryddet ud i dem. Dette undersøges nærmere.

2. Opbevaringsmuligheder i lokaler v/Jette Knudsen

Jette fremlagde et ønske om, at brugerne af karatelokalet i formiddagstimerne kan hænge overtøj og sætte deres sko i lokalet. Det blev aftalt, at Kenneth sørger for, at der bliver ryddet op, så der fremadrettet er plads til dette.

3. Wi-fi v/Kenneth Mørch

Kenneth efterspurgte, hvorvidt foreningerne kan gøre brug af centrets fiberforbindelse, da der er et udtalt ønske om at kunne streame, dele resultater og gøre brug af andre digitale løsninger. Eva responderede, at der er taget kontakt til Koncern Service, og at Peter fra Idrætsudvikling sættes på sagen for at finde en løsning. 

4. Brugerbestyrelsesmidler - tildeling v/Eva

På baggrund af indstillinger fra Eva og Nete blev der tildelt brugerbestyrelsesmidler for 2018. Tildelinger og afslag blev overordnet givet på baggrund af en vurdering af, hvorvidt det ansøgte specifikt er til brug i den enkelte foreninger eller om det også kan komme centrets øvrige brugere til gode. Nogle af midlerne blev tildelt med forbehold for, at der findes holdbare opbevaringsmuligheder og at det ansøgte bliver centrets og ikke den pågældende forenings ejendom.

Der var enighed om at tildele midler til følgende:

  • Vogn til opbevaring af floorball bander (ansøgt af Floorball-Fællesskabet København)
  • Mobile basketkurve (ansøgt af Brønshøj Basketball)
  • Bander (ansøgt af Idrætsforeningen Lavia København)

Der var enighed om at give afslag til følgende:

  • Renovering af gulv i hal K samt opstregning (ansøgt af Idrætsforeningen Lavia København), der blev dog givet tilsagn om at undersøge muligheden for at reparation af gulvet.
  • Gymnova Acrotram bane (ansøgt af Gefion Gymnastik Forening)
  • Opsamlingsnet og Kinatræningsnet (ansøgt af Brønshøj Bordtennisklub)
  • Vindue og stikkontakt (ansøgt af Københavns Styrkeløft Klub)
  • Digitale scoretavler (ansøgt af Billardklubben KBK/BNV)

Se bilag for oversigt over tildelinger og afslag for uddybende information og bemærkninger.

Uden for referat skal det nævnes, at en ansøgning fra De Blå Djævle ikke er blevet vurderet på brugerbestyrelsesmødet, da den ved en fejl er endt i et spamfilter. Efter brugerbestyrelsesmødet har Eva, Helle (formand for forbrugerbestyrelsen) og Søren (repræsentant for handicapidræt) bilateralt besluttet, at de tre har kunne vurdere ansøgningen. De har yderligere besluttet at tildele foreningen midler til den ansøgte mobile lift med forbehold for, at liften kommer til at tilhøre GMC, og at der kan findes et centralt opbevaringssted, så alle de brugere, der har behov for den, kan tilgå og få glæde af den.

5. GMC by night - showcase af foreningsaktiviteter v/Eva

Eva informerede, at der i kølvandet på forespørgslen om at fejre GMCs 40 års jubilæum er opstået en idé om at holde GMC by night. Arrangementet skal finde sted onsdag den 29. maj op til Kristi Himmelfartsferien, hvor gæster kan komme og prøve foreningsaktiviteter.  

6. Eventuelt

- Trafikken på p-pladsen

Mads: Det er en problematisk måde, hvorpå trafikken bliver dirigeret på parkeringspladsen. Opsætning af spejle kan muligvis være med til at afhjælpe problemet.

GMC: Der bliver set på problemet (se punkt 1.3)

- Copenhagen Historic Grand Prix

Mads: Den begrænsede adgang til GMC samt lukkedagene i forbindelse med Copenhagen Historic Grand Prix er problematisk for nogle af lejerne.

GMC: Ledelsen har ingen indflydelse på dette, da det er en politisk beslutning at afvikle løbet. Der er dog informeret om løbet i god tid, så lejere og andre kan tage deres forholdsregler i og omkring løbsperioden.

- Lukketider

Mads: Det er for nogle lejere problematisk, at de ikke kan få adgang til centret for at sætte udstyr af efter lukketid (musikfolkene).

GMC: De pågældende lejere opfordres til at henvende sig til Eva for at finde en løsning.

- Lokaler og foreningstider

Esther: Hvordan kan vores forening få flere tider?

Kenneth: Nogle foreninger efterspørger fleksibilitet i forhold til tider.

GMC: Tiderne i GMC fordeles på baggrund af Københavns Kommunes retningslinjer for udlån af gratis faciliteter til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Dette er en præmis og en politisk prioritering, men foreningerne har mulighed at leje et lokale. Foreninger har også mulighed for at lave en aftale om en ekstratræning, hvis det ønskede lokale ikke er udlånt til anden side. Der er dog et skel mellem kommercielle lejere og foreninger. Foreningerne opfordres til at henvende sig til Eva.

- Selskabslokale

Kenneth: Man har tidligere kunne låne selskabslokalet på 1. sal til klubaarangementer. Lejen er for dyr for foreningerne.

GMC: Det er muligt for foreninger at låne mødelokaler til arrangementer såsom generalforsamlinger i et omfang, der giver mening. Tidligere erfaringer har været, at mødelokalerne til tider er blevet brugt som et klublokale, hvilket man ønsker at undgå.

Mads: Idrætsskolen vil gerne låne deres lokale ud, når de ikke selv bruger det.

- Containerleje

Kenneth: Brugergruppen for kampsort synes containerlejen på 1.000 kr./md. er for dyrt.

GMC: Prisen blev diskuteret på sidste brugerbestyrelsesmøde, hvor beløbet blev sat til 1.000 kr. for at undgå, at det bliver en trailerpark. Vær opmærksom på at første måned er gratis.

Der var overordnet enighed om at bibeholde lejen som nuværende.