Change language

Møde i brugerbestyrelsen i Grøndal MultiCenter, august 2017

Referat af brugerbestyrelsesmøde tirsdag den 15. august 2017

Til stede:

Ester Zivadinovic - Brugergruppen ketcher, bat og bordsport

Kim Nielsen - Brugergruppen boldspil

Søren Sørensen - Brugergruppen handicapidræt

Helle Dahlslund - Brugergruppen dans, gymnastik og bevægelse

Mads Henriksen - Brugergruppen lejerne

Jette Knudsen - Suppleant brugergruppen dans, gymnastik og bevægelse

Kenneth Mørch - Suppleant brugergruppen kampsport

Eva Kartholm - Fritid KBH

Kamilla Ryding - Fritid KBH

1. Velkommen og præsentation

Dette møde er det første med deltagelse af brugergruppernes suppleanter.

Brugerindflydelsesmodellen i GMC blev kort beskrevet af hensyn til suppleanterne.

2. Opfølgning fra seneste møde

Opfølgning på punktet omkring bordtennisbordet i Hal K og J: Fægtelokalet på 1. sal er blevet halveret, så bordtennisbordet kan blive flyttet derop.

Opfølgning på punktet omkring handicapparkeringsskiltet: Skiltene er bestilt.

Opfølgning på punktet omkring opsætning af spejl ved cykelskuret: Der er allerede sat et spejl op.

Opfølgning på punkt omkring rengøringen: Kritikken af rengøringen er blevet nævnt over for rengøringsfirmaet. Ingen fra brugerbestyrelsen har dog oplevet en forbedring og GMC vil tage sagen op med rengøringsfirmaet igen.

Opfølgning på punktet omkring drikkevand: Der er blevet taget et tilbud hjem på opsætning af drikkevandsbeholdere, hvilket viser sig at være meget dyrt. I stedet er der blevet sat høje vandhaner på håndvaskene på toilettet på 1. sal til tapning af drikkevand. Man vil også lave mulighed for tapning af vand ifm. renovering af handicaptoilettet i stuen.

Opfølgning på punktet omkring belægningen i de lange gange i GMC: Situationen er uændret ift. forbedring af belægningen.

3. Valg af ny brugerbestyrelsesformand

Den tidligere formand har måttet trække sig. Helle Duus stillede op til posten og blev enstemmigt valgt.

4. Nyt fra brugerfora (bordet rundt)

Af forskellige årsager er der ikke blevet afholdt møder i de forskellige brugergrupper inden brugerbestyrelsesmødet. Formanden for brugergruppen skal indkalde til brugergruppemøderne og det skal helst være umiddelbart op til et brugerbestyrelsesmøde. Der vil blive indkaldt til og afholdt brugergruppemøder, hvis muligt, inden næste brugerbestyrelsesmøde.

Der blev spurgt til status på forbedring af wifi i GMC. I forbindelse med eSportscentret er der etableret en stærk fibernet forbindelse. Der vil blive set på, om denne kan bruges til resten af GMC.

Der er en udfordring ift. karatelokalet, hvor de forskellige brugere har forskellige ønsker og behov. GMC tilbyder at afholde et møde, så der kan findes en løsning.

Der blev spurgt til, om der findes eventuelle ledige lokaler i kælderen, som kan bruges til foreningsaktivitet. Der er ingen lokaler i kælderen, der kan anvendes til foreningsbrug.

Basketball foreningen har oplevet udfordringer med uvedkommende, som har generet og der har været klager over for meget larm. Begge sager er håndteret.

5. Nyt fra GMC

Simbikes er blevet solgt og bliver fjernet, da meget få bruger dem.

eSportscentret blev indviet den 16. august, hvilket gik rigtig godt.

Københavns bibliotekers bogsortering skal flytte ind i de gamle billetnetlokaler i stueetagen, hvor der skal stå en bogsorteringsmaskine. GMC har lejet resten af billetnetlokalerne af husejeren. Der kan blive tale om en større rokade.

6. Fastlæggelse af proces for uddeling af brugerbestyrelsesmidler

Forslaget er, at processen kommer til at foregå på samme måde som tidligere med den tilføjelse, at nogle fra brugerbestyrelsen skal sidde med, når pengene skal uddeles. Dette forslag blev vedtaget.

Kim Nielsen, Esther Zivadinovic og Helle Dahlslund blev valgt til at sidde med i udvalget.

Der bliver skrevet ud til foreningerne inden længe.
Der var et forslag på mødet om at købe flere stabler med stole. GMC køber flere stole til alles brug.

7. Næste møde

Næste brugerbestyrelsesmøde bliver i starten af november, datoen er endnu ikke fastlagt.