Change language

Brugerbestyrelsesmøde i Grøndal MultiCenter, marts 2019

Referat af brugerbestyrelsesmøde tirsdag den 12. marts 2019
Til stede:
Kim Nielsen (formand) - Brugergruppen boldspil
Finn Madsen - Brugergruppen dans, gymnastik og bevægelse
Esther Zivadinovic - Brugergruppen ketcher, bat og bordsport
Kenneth Mørch - Brugergruppen kampsport
Søren Sørensen - Brugergruppen handicapidræt
Mads Henriksen - Brugergruppen Lejere 
Nete Kruuse Mikkelsen - Grøndal MultiCenter
Eva Kartholm - Grøndal MultiCenter

 

1. Opfølgning af punkter fra sidst v/Eva Kartholm

1​.1 Parkering

Eva opfordrede brugerbestyrelsen til selv at bringe forespørgslen om genovervejelse af manglende parkeringsrestriktioner videre til Borgerrepræsentationen. Brugerbestyrelsen kan evt. henvende sig til kultur- og fritidsborgmesteren.

1.2 Parkouranlæg

Eva har indhentet to tilbud på parkouranlæg, som nu skal evalueres.

1.3 Forslag om et "Vi cykler til GMC"-projekt

Eva har kontaktet Cyklistforbundet om, hvorvidt de har et koncept ala ”Vi cykler til arbejde”, som kan overføres til GMC. Det har de ikke, så man går ikke videre med projektet.

1.4 Nøgler til glasskabe

Eva fortalte, at det er muligt at få udleveret nøgler til glasskabene, så indholdet kan udskiftes og informationerne kan opdateres.

1.5 Udbedring af revner i gulvet i Hal K

Nete informerede om, at hun har søgt en gulvpulje i Københavns Kommune. GMC er således skrevet op til midler, så gulvet kan blive repareret. Hun arbejder på, at det kan blive ordnet henover sommeren. Søren opfordrede til, at udbedringen foretages inden november.

2. Valg af formand

Kim blev enstemmigt valgt som formand for brugerbestyrelsen.

3. Evakuering ved brand eller andet v/Esther Zivadinovic

Esther fortalte, at nogle af medlemmerne i Brønshøj Bordtennis havde haft en oplevelse i centret, hvor de havde problemer med at høre varslingsanlægget (mødelokale 3). Efter evakueringen fik de ingen information om, hvornår de måtte gå ind i centret igen. Eva orienterede om, at al varsling jævnligt bliver tjekket. Eksempelvis undersøges det på aftenen for brugerbestyrelsesmødet om talevarslingen er, som den skal være. Nete supplerede med, at der er talevarsling i alle rum. Personalet er ikke forpligtet til at evakuere, og når der kun er to medarbejdere på vagt, er det ikke muligt for dem at evakuere. Proceduren er, at personalet ifører sig gule veste og går ned i hver ende af centret. Nete følger op på, om servicegruppen følger proceduren og oplyser brugerne om, hvornår de må gå ind i centret igen. Typisk er det sådan, at brandvæsnet kommer og giver besked om, hvornår man må gå ind i centret igen. Hun oplyste i øvrigt om, at der er brandgennemgang flere gange om året. Kim foreslog, at der udsendes en mail til foreninger og trænere med sikkerhedsinstruktioner, flugtvejsplaner og
placering af hjertestartere. Eva sørger for, at der bliver skrevet en instruktion om brandplaner og placering af hjertestartere.

4. Orientering om gebyrsag v/Eva Kartholm

Eva orienterede om, at der i forbindelse med Budget 19 er besluttet at opkræve gebyr for brug af faciliteter. Opkrævningen træder i kraft 1. juli i år. Eva fortalte yderligere, at Århus og Ålborg også har indført gebyrer, uden at det har givet nævneværdige problemer. Indførelse af gebyrer kan være medvirkende til, at tendensen til overbooking forsvinder, så der bliver mere plads til andre brugere. Foreningerne kan orientere sig om gebyrsagen på www.kk.dk/artikel/gebyr-brug-af-faciliteter

5. Orientering om brugergruppe for esportsforeninger v/Eva Kartholm

Da der nu er flere esportsforeninger i GMC, foreslog Eva at oprette en ny brugergruppe for dem. Brugerbestyrelsen godkendte forslaget.

6. Internet i GMC - valg af forening til pilot v/Eva Kartholm

Eva informerede om, at GMC ønsker at igangsætte et pilotprojekt om etablering af fibernet til foreningerne. Det blev besluttet at involvere en billardforening eller Gefion.

7. Visionsplan for GMC v/Eva Kartholm

Der er udviklet en visionsplan for GMC, som blev repræsenteret på Nytårskuren i januar. Eva opsummerede kort, at planen beskriver, at idræt og bevægelse er bestemmende for de beslutninger, der træffes om GMC. Dvs. at udøveren sættes i centrum. Planen indeholder bl.a. en analyse af:

 • Hvilke interessenter, der er i GMC, og hvilke behov disse har.
 • Hvilke arealer der kan bringes i spil fremadrettet (ex. arealet foran Hal J og K).
 • Eva gjorde opmærksom på, at direktionen endnu ikke har godkendt visionen.

Det blev besluttet at afholde et ekstra brugerbestyrelsesmøde særligt op visionsplanen.

8. Evaluering af TALKS & THOUGHTS - møderække v/Eva Kartholm

Eva opsummerede, at det har været nogle gode møder, men at tilslutningen ikke har været tilstrækkelig. Til nytårskuren udtrykte deltagerne stor begejstring for initiativet og muligheden for at få et forum, hvor foreningerne kunne mødes på tværs af idrætsgrene.

Jette forslog, at der skulle være længere tid mellem møderne. Søren foreslog, at møderne kunne være mere workshopbaseret, så foreningerne eksempelvis kunne lære, hvordan man laver medlemsblad eller lignende. Eva fortalte, at konceptet genoptages til næste år.

9. GMC by night v/Eva Kartholm

Der afvikles GMC by night den 29. maj kl. 14-24. Mads, Jette, Esther og Kenneth udtrykte i den forbindelse, at de var interesseret i at medvirke.

10. Status på oprydningsprojekt v/Eva Kartholm

Oprydningsprojektet skrider fremad. Hal E og Hal F-G er ordnet. Man er i gang i bordtennislokale. Glaspartier skal ryddes, så det bliver synligt, at der er idræt i lokalerne.

Omklædning i lokalerne blev efterfølgende diskuteret, da Brønshøj Bordtennis har medlemmer, der insisterer på at klæde om i lokalet. Kenneth pointerede, at der i Bispebjerg Kickboxing er et regelsæt om, at medlemmer skal klæde om i omklædningsrummene. Esther blev opfordret til at adressere det på foreningens næste generalforsamling.

11. Bordet rundt

 • Mads: lejerne er mødtes to gange siden sidste brugerbestyrelsesmøde. Det er aftalt, at Nete deltager på næste møde.
 • Mads: er der en plan for de tomme lokaler? Eva: Det tidligere CSA og crossfit bliver delt i to, så styrkeløfterne kan placeres i den ene del, og der kan oprettes en dansesal i den anden. Salsalokalet er igen lejet ud til fysioterapeuterne.
 • Jette: Gefion har problemer med registrering. Eva: De kan rette henvendelse i Informationen for at få løst problemet.
 • Jette: Gefion ønsker at få flyttet tribunen i Hal F-G. Eva: De kan rette henvendelse til Eva.
 • Søren: Der har netop været afviklet brugergruppemøde i brugergruppen for handicapidræt, hvor der ikke mødte nogle op.
 • Esther: Til sidste møde i brugergruppen for ketchersport var det kun Esther og Morten Jakobsen (GMC), der mødte op.
 • Esther: Kan Brønshøj Bordtennis opstille et køleskab til at opbevare vand i? Nete: Det må de ikke pga. Københavns Kommunes klimapolitik. Gefion er også blev bedt om at fjerne deres køleskab.
 • Esther: Ventilationen i Brønshøj Borstennis' lokale virker ikke. Nete: Ventilationen er dimensioneret forkert. Der er ikke køling på, men der er luftudskiftning. Spjældene står åbne i bordtennislokalet. Det er et cts-styret system, som er sat i intervaller, efter hvor meget aktivitet der er i løbet af dagen. Nete presser på for at få det ordnet.
 • Kim: Til sidste møde i brugergruppen for boldspil mødte Kim og Hanne (GMC) op.
 • Kenneth: Der er ikke så meget kontakt i brugergruppen for kampsport.

Det blev aftalt, at Karen udsender en opdateret kontaktliste til brugerbestyrelsesmedlemmerne med foreningsnavne, mailadresser og kontaktperson på de respektive brugergrupper.

12. Eventuelt

 • Kim foreslog, at visionsplanen bliver synliggjort.
 • Eva oplyste, at der er et forslag om at lave et samarbejde om at udvide tennishallen på Bellahøj og evt. udvide med en bueskydningsbane langs med hallen.
 • Eva informerede om, at der afvikles Europaparlamentsvalg den 26. maj og Folketingsvalg, hvilket betyder, at Hal A, B og C bliver lukket noget af tiden.
 • Sundhedsforvaltningen appellerer til, at der skal være rygerestriktioner ved centret. Der arbejdes derfor på at indrette hensigtsmæssige rygeområder. Derudover tilbydes der gratis rygestopkurser for brugere og ansatte i centret.